استاندارد دوره آموزشی – اصول پرورش و تولید قارچ دکمه ای

استاندارد دوره آموزشی – اصول تهیه طرح های توجیهی – اقتصادی در کشاورزی

استاندارد دوره آموزشی – ترسیم _کروکی و جانمایی مختصات (نقشه UTM)

استاندارد دوره آموزشی – تکثیر و پرورش ماهیان زینتی

استاندارد دوره آموزشی – کاربرد جی پی اس و جی آی اس در تهیه نقشه های کشاورزی و منابع طبیعی

استاندارد دوره آموزشی – کاشت، داشت و برداشت گیاهان داروئی

استاندارد دوره آموزشی – کنترل و گواهی بذر

استاندارد دوره آموزشی – مسئولین فنی شرکتهای ضدعفونی

کاربرد فناوری نوین ماهواره ای در مطالعات کشاورزی و منابع طبیعی

استاندارد دوره آموزشی – آشنایی با سامانه موقعیت یابی جهانی (GPS) – ._doc– استاندارد دوره آموزشی – اهمیت مقاومت به آفت کش ها

۱- استاندارد دوره آموزشی – کارشناسان رسمی

۲- استاندارد دوره آموزشی – روشهای متداول تولید سیست و بیومس آرتمیا