استخر ایثار    

طبق تفاهم صورت گرفته با استخر ایثار،اعضای محترم سازمان و خانواده ایشان می توانند از تخفیف  ۴۰  درصدی استفاده نمایند.

آدرس :بجنورد شهرک شاهد- انتهای شاهد