تعرفه خدمات ارائه شده در سال ۱۳۹۷ ابلاغیه وزیر محترم جهادکشاورزی به پیوست موجود می باشد

تعرفه سال ۹۷