تعرفه خدمات ارائه شده در سال ۱۳۹۸ ابلاغیه وزیر محترم جهادکشاورزی به پیوست موجود می باشد

تعرفه