کارشناسان محترم با توجه به مصوبه شورا نظام مهندسی استان مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۸ در صورت انجام موارد ذیل، تخلف محسوب گردیده و برابر مصوبه شورا به شرح ذیل اقدام خواهد شد

شرح تخلفات