طبق تفاهم صورت گرفته اعضای محترم سازمان و خانواده ایشان میتواندد جهت استفاده از تخفیف ۱۰ درصدی سفره خانه سنتی مهان به این سازمان مراجعه نمایند

آدرس: بجنورد- ابتدای جاده باباامان