طبق تفاهم صورت گرفته میان این سازمان و سینما عمیق، اعضای محترم سازمان و خانواده  ایشان میتوانند جهت استفاده از بلیت نیم بهای سینما عمیق به این سازمان مراجعه نمایند

آدرس: بجنورد خیابان آزادی-تقاطع حسینی معصوم-مجتمع اوج-سینما عمیق