طبق تفاهم صورت گرفته با مدرسه شطرنج کسرا،اعضای محترم سازمان و خانواده ایشان می توانند با مراجعه به سازمان از تخفیف ۲۰ درصدی استفاده نمایند.