سمت : رییس سازمان و رییس شورا (عضو انتخابی)

نام و نام خانوادگی : حسن نامجو

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : نائب رییس شورا (عضو انتخابی)

نام و نام خانوادگی : اسماعیل شیرغانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : خزانه دار شورا (عضو انتخابی)

نام و نام خانوادگی :سید جواد سیدی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : دبیر شورا (عضو انتخابی)

نام و نام خانوادگی : کیوان شریفان

مقطع تحصیلی : کارشناسی

سمت : عضو انتخابی

نام و نام خانوادگی : میثم کدیور

مقطع تحصیلی : کارشناسی

عضو هیئت بدوی انتظامی

سمت : عضو انتخابی

نام و نام خانوادگی : سعید ولی پور

مقطع تحصیلی : کارشناسی

عضو کمیته رتبه بندی و پروانه اشتغال

سمت : عضو انتخابی

نام و نام خانوادگی : حسن رضایی جاجرم

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

عضو شورای آموزش

سمت : نماینده سازمان جهادکشاورزی

نام و نام خانوادگی : محمد محمدزاده

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : نماینده سازمان جهادکشاورزی

نام و نام خانوادگی :محمود کارگر

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست

نام و نام خانوادگی :

مقطع تحصیلی :

سمت : نماینده وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نام و نام خانوادگی :محمدرضا غلامی

مقطع تحصیلی :دکترا

عضو شورای آموزش