طبق تفاهم صورت گرفته میان این سازمان و عینک دیدآوران،اعضای محترم سازمان و خانواده ایشان میتوانند جهت استفاده از برگه تخفیفات به این سازمان مراجعه نمایند