طبق تفاهم صورت گرفته با گروه مبلمان ریحانی،اعضای محترم سازمان و خانواده ایشان می توانندبرای استفاده از تخفیفات به این سازمان مراجعه نمایند.