سمت : رییس سازمان

نام و نام خانوادگی : حسن نامجو

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : معاون فنی و آموزشی

نام و نام خانوادگی : سحر رحمانی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : مدیرصدور پروانه واحدهای تولیدی استان

نام و نام خانوادگی :محسن گودرزی

مقطع تحصیلی : کارشناسی

سمت : مدیر روابط عمومی، عضویت و دامداری های روستایی

نام و نام خانوادگی : فرشته یوسفی

مقطع تحصیلی : کارشناسی

سمت : مسئول صدور مجوز واحدهای گلخانه ، قارچ خوراکی و گیاهپزشکی

نام و نام خانوادگی :حسین محمدی

مقطع تحصیلی : کارشناسی

سمت : مسئول صدور مجوز امور اراضی و رتبه بندی

نام و نام خانوادگی :غدیره رامیار

مقطع تحصیلی : کارشناسی

سمت : مسئول آب و خاک

نام و نام خانوادگی :مجید حجی پور

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : مسئول امورمالی

نام و نام خانوادگی : حسین حمیدی

مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد

سمت : مسئول صدور مجوز واحد های دامداری صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان بجنورد

نام و نام خانوادگی : اسماعیل ایزانلو

مقطع تحصیلی : کارشناسی

سمت : مسئول دبیرخانه

نام و نام خانوادگی :شیدا حصاری

مقطع تحصیلی : کارشناسی