اعضای محترم درصورت داشتن تألیف و یا ترجمه می توانند آثار خود را جهت استفاده در نمایشگاه های پژوهشی و درج در وبسایت به این سازمان ارائه نمایند.