فراخوان استعلام بهای خرید لوله طرح آبیاری نوین گروهی روستای اخلی شهرستان بجنورد به شماره ۱۲۰۲

به اطلاع کلیه شرکت های مجاز تولید کننده لوله های پلی اتیلن می رساند فراخوان استعلام بهای خرید لوله طرح آبیاری نوین گروهی روستای اخلی شهرستان بجنورد به شماره ۱۲۰۲ به شرح ذیل تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۳ و به صورت نقدی برگزار می گردد.

استعلام بهای لوله طرح ابیاری اخلی

فرم پیشنهاد قیمت لوله اخلی

فراخوان استعلام بهای خرید لوازم طرح های آبیاری نوین شهرستان های فاروج و بجنورد به شماره ۱۲۰۱

به اطلاع کلیه شرکت های تولید کننده لوازم آبیاری و فروشگاه های مجاز می رساند فراخوان استعلام بهای خرید لوازم طرح های آبیاری نوین شهرستان های فاروج و بجنورد به شماره ۱۲۰۱ به شرح ذیل تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ ۹۹.۰۴.۰۳ و به صورت نقدی برگزار می گردد

۱استعلام بهای لوازم آبیاری نوین۱

احسان پیرایش

اخلی دنگل

اسماعیل فریدی

اسماعیل محمدی

رحیم رضایی

سجاد توافقی

علی اکبر جنگی

علی مردان دوستی

غلامعلی ابهری

فاطمه گشمیری

فرم پیشنهاد قیمت لوازم

کریم ذوقی

محسن محبی

محمود صادقی

مهدی فیاضیان

نوراله نوری

فراخوان استعلام بهای خرید لوله طرح های آبیاری نوین شهرستان فاروج به شماره ۱۲۰۰

به اطلاع کلیه شرکت های مجاز تولید کننده لوله های پلی اتیلن می رساند فراخوان استعلام بهای خرید لوله طرح های آبیاری نوین شهرستان فاروج به شماره ۱۲۰۰ به شرح ذیل تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ ۹۹/۰۴/۰۳ و به صورت نقدی برگزار می گردد.

استعلام بهای لوله طرح ابیاری فاروج

فرم پیشنهاد قیمت لوله

لوله طرح های فاروج

فراخوان انتخاب پیمانکار طرح های آبیاری نوین شهرستان فاروج به شماره ۱۱۹۹

به اطلاع کلیه شرکت های پیمانکار مجاز می رساند فراخوان انتخاب پیمانکار طرح های آبیاری نوین شهرستان فاروج به شماره ۱۱۹۹ به شرح ذیل برگزار می گردد.آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ ۹۹.۰۴.۰۳ می باشد

۱فرم پیشنهاد قیمت New Microsoft Excel Worksheet

فراخوان انتخاب پیمانکار

Design-Ali akbar jangi

esign-faridi

Design-Gholamali abhari

Design-karim zoghi

Design-Mohamadi

Design-mohebi

Design-nori

Design-pirayesh

Design-tavafoghi

Design-titkanloo

report alimardan dosti

report

report-fateme geshmiri

report